School Education Scholarship

Nepalese primary and secondary education is based on the 10+2 system, where by pupils take a total of 12 years of primary and secondary education.

The grades are divided into 4 phases:

Primary level: (grades 1-5).
Lower secondary: (grades 6-8).
Secondary: (grades 9-10), concludes in grade 10 with the SEE (School Education Examination).

Higher secondary: (grades 11-12).

OUR STUDENTS

Anisha Bohara

Bipana Rokaya

Bikash Pariyar

Hari Basyal

Dinesh Basyal

Rajesh Basyal

Kamala Basyal

Megina Giri

Govinda Sarki

Pyal Giri

Radhika Bohara

Prince Balak

Tapras Magar

Elita Tamang

Rakesh Kumar Shahi

Rachana Devi Shahi

Ain Bahadur Rokya

Sandipa Bohara